A nekedmithozajovo.hu szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

I./ Az Üzemeltető

A Szolgáltatás technikai üzemeltetője közvetítő szolgáltatóként (a továbbiakban Üzemeltető) a DekoRatio Reklámszolgáltató Zrt. (1077 Budapest, Rózsa utca 36.)

A www.nekedmithozajovo.hu (a továbbiakban Weboldal) platform-szolgáltatás (a továbbiakban Szolgáltatás) üzemeltetése alatt értjük a következőket: a Szolgáltató a Szolgáltatás technikai feltételeinek megteremtéséért, a Szolgáltatáshoz való hozzáférésért, a tartalmak moderálásáért, illetőleg műszaki színvonalának folyamatos fenntartásáért tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás tartalmi megfelelősége, illetve az erre vonatkozó jogszabályok megtartásának kötelezettsége a mindenkori tartalomszolgáltatót (a www.nekedmithozajovo.hu.szolgáltatás tartalmait szerződés alapján nyújtó gazdasági társaságot, szervezetet vagy magánszemélyt) terheli.

II./ Az ÁSZF érvényessége és hatálya

A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján kerül kialakításra.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is.

Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek a Szolgáltatás felhasználóira (a továbbiakban Felhasználó vagy Felhasználók), akik a szolgáltatás igénybevételével ismerik el e rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás bármilyen jövőbeni bővítését vagy módosítását az ÁSZF szabályainak figyelembevételével végzi el.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse vagy megváltoztassa. Az Üzemeltető az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Felhasználók számára történő hozzáférését folyamatosan biztosítja az interneten a www.nekedmithozajovo.hu elérhetőség alatt.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy minden olyan esetben, amikor az ÁSZF-be, illetve a Szerződésbe ütköző szerződésszegő magatartást tanúsít a Felhasználó, akkor felmondást alkalmazzon és a Felhasználót azonnali hatállyal a használatból kizárja. Minden ebből keletkező hátrány a Felhasználót terheli, és az Üzemeltetőnek, illetve harmadik személynek az emiatt esetleg elszenvedett kárát teljes egészében köteles megtéríteni.

III./ A szolgáltatás igénybevétele, és a szerződés létrejötte

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

1. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismerése és annak elfogadása a szolgáltatás igénybevétele útján, ráutaló magatartással.

2. Természetes személy Felhasználó esetében a betöltött 18. életév.

3. A Szolgáltatás igénybevétele útján a Felhasználó adatkezelési hozzájárulásának megadása.

A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés (a továbbiakban Szerződés) az Üzemeltető és a Felhasználó között a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban Ptk.) 216. § (1). bek. alapján ráutaló magatartással, a tényleges igénybevétellel jön létre.

A Szerződés az emeltdíjas telefonszámokra történt első SMS üzenet Felhasználó általi elküldésével, vagy az első emelt díjas hívás indításával, illetve az internetes ajánlat megjelenésével egyidejűleg lép hatályba.

A létrejött szerződés tartalmát az ÁSZF rendelkezései, valamint az aktuális szolgáltatásra vonatkozó marketing ajánlat és díjtájékoztató jelenti azzal, hogy utóbbiak tartalma nem lehet ellentétes az ÁSZF rendelkezéseivel.

IV./ A Szolgáltatás tartalma

A Szolgáltatás a 06-90/643-044 –es és a 06-91-336-366 -os emelt díjas MOSMS számon, illetve a 06-90-603-515-ös élőhang alapú emelt díjas telefonszámon érhető el.

1./ Ügyfélszolgálat

EasyBuy Budapest Kft.
Telefonszám: +36 20 340 2375
E-mail: ugyfelszolgalat@easybuy.hu
Postacím: 1126 Budapest, Szendrő utca 30.

A szolgáltatásról leiratkozhat a www.nekedmithozajovo.hu weboldalon.

2./ A Szolgáltatás részei és tartalmának biztosítása

A Szolgáltatások magukban foglalják az ezoterikus tartalmú emelt díjas hang- és SMS alapú szolgáltatásokat. A Szolgáltatást különböző gazdasági társaságok, szervezetek vagy magánszemélyek (a továbbiakban Tartalomszolgáltatók) működtetik a www.nekedmithozajovo.hu platformján, amely társaság az adatfeldolgozás, az operátori tevékenység, forgalomirányítás, valamint egyéb műszaki és szervezési-adminisztratív feladatok ellátását biztosítja. A Szolgáltatás minden Felhasználó számára lehetőséget biztosít egy teljesen anonim, ezoterikus tanácsadó személyekkel SMS-en keresztül folytatott kommunikációra. A Felhasználó jogosult, akár egy saját maga által kreált virtuális (fiktív) személy nevében kommunikálni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen fikciók miatt kialakult helyzetek miatt semmiféle igénye nem keletkezhet sem a Szolgáltatókkal, sem más Felhasználókkal szemben.

3./ A Felhasználó személyes adatainak kezelése

A Szolgáltatás nyújtása során a Felhasználó a személyes információkat és adatokat bizalmasan kezeli, és azokat az ÁSZF-ben szabályozott kivételektől eltekintve semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki harmadik fél, vagy akár a Szolgáltatásban résztvevő másik partner számára és kötelezi magát, hogy e kötelezettséget a Partner vagy egyéb alvállalkozókkal szemben is érvényesíti. Ezen kötelezettség alól kizárólag abban az esetben szabadul, ha az adat tulajdonosa egyértelműen kinyilvánítja, hogy adatai nyilvánosságra hozhatóak, és ezt írásban kéri az Üzemeltetőtől.

4./ A díjak közlése

A Szolgáltatás díját az Üzemeltető köteles a Felhasználó felé egyértelműen kommunikálni. A pontos díjak az adott marketingajánlatban kerülnek meghirdetésre, azok a reklám tevékenység részét képezik és az eseti ajánlat elfogadását, azaz a szolgáltatás igénybevételét követően válik az a Szerződés részévé.

5./ Az Üzemeltető feladata a Szolgáltatás biztosításában

Az Üzemeltető csupán a Szolgáltatáshoz való műszaki hozzáférést biztosítja az I. fejezetben szabályozottak szerint. A szolgáltatott tartalomra vonatkozó minden felelősség a Tartalomszolgáltatót terheli, illetőleg azt a Tartalomszolgáltató és a Felhasználó között létrejött esetleges további megállapodás rendezi.

6./ Az Üzemeltető felelőssége a Szolgáltatás műszaki hozzáférhetőségének biztosításáért

A Szolgáltatás elérhetősége számos hálózati, számítástechnikai és egyéb műszaki berendezés elérhetőségétől függ, melyek működése részben független az Üzemeltető tevékenységétől. Erre tekintettel előfordulhat, hogy az internet bizonyos körülmények között, például csúcsidőben, vagy jelentős eseti hírforgalommal járó regionális vagy globális eseménykor, esetleg harmadik fél által üzemeltetett fontos hálózati elemek, vagy összekapcsolási pontok meghibásodása esetén túlterhelt, amely esetekben, hogy az SMS és hívás küldése-fogadása esetlegesen átmenetileg szünetel.

Az Üzemeltető a tőle elvárható módon mindent megtesz annak érdekében, hogy a felhasználói kör bővülésére tekintettel kapacitását folyamatosan növelje, azonban állandó hozzáférést a rajta kívülálló okok miatt nem tud biztosítani. Az Üzemeltető erre tekintettel nem szavatolja sem a Szolgáltatás szünetmentességét, sem egy garantált, legalacsonyabb átviteli sebességet, a szolgáltatásokat a hozzáférhetőség függvényében kínálja, amit a Felhasználó és a Partner tudomásul vesz és nyugtáz.

7./ A felelősség korlátozása

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az ezoterikus tanácsadó által a Felhasználókkal közölt kijelentések, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

Bár a Szolgáltató bízza meg az ezoterikus tanácsadókat a Szolgáltatás teljesítésével, de nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a párbeszédben részt vevő ezoterikus tanácsadó képes arra, hogy a Felhasználó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

A Felhasználó és az ezoterikus tanácsadók felelősek egyedül a kettejük között lezajlott kommunikációért. Az, hogy a Felhasználó támaszkodik az ezoterikus tanácsadó szakértő által adott tanácsra, és megbízik az általa adott információban, a Felhasználó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Felhasználó kap.

Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk:

A Felhasználó nem kérhet tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk:

Az ezoterikus tanácsadók által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Az ezoterikus tanácsadók nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó vállalja, hogy semelyik az előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős az alábbiakért:

A Szolgáltatás leállása, vagy hibás adatátvitel. A technikai kapcsolat megszakadása. Tartalmak vagy felhasználói adatok törlése. Az online felület el nem érhetősége. Az adatok továbbításának késedelme. A kommunikációs szolgáltatás szünetelése vagy egyéb zavarai. Az adatok harmadik fél miatti károsodása. Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

V./ A szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevétele

A Felhasználó kötelezi magát a Magyar Köztársaság mindenkori jogszabályainak, illetve az esetlegesen külföldi tartózkodási helyéből kifolyólag, amennyiben más állam joghatósága alá tartozik, az adott állam jogszabályainak betartására. A Felhasználó a szerződéskötéssel elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

A Felhasználó kötelezi magát olyan tevékenységtől való tartózkodásra, mely mások jogait sérti, vagy tartalmuk alapján rágalmazóak, sértőek, esetleg erőszakos cselekményeket dicsőítenek vagy bagatellizálnak, vagy azokra buzdítóak, szélsőséges politikai, rasszista tartalmúak vagy idegengyűlöletről szólnak, vagy alkalmasak arra, hogy gyermekeket vagy fiatalkorúakat erkölcsileg vagy más módon veszélyeztessenek. A Felhasználónak tilos más chat-résztvevőket vagy harmadik személyt, illetve közösséget zaklatni, fenyegetni, rágalmazni, vagy egyéb kellemetlenséget okozni. A Felhasználó a mindenkori hatályos szabályozás alapján felelősséggel tartozik más Felhasználónak, harmadik személynek, vagy az Üzemeltetőnek illetve a Partnernek okozott kárért. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy nem terjeszt olyan tartalmat, amellyel az Üzemeltető jó hírét sérti. A Felhasználónak különösen tilos illegális pornográfiát, vagy egyéb illegális tartalmat az Üzemeltető rendszerén keresztül felkínálni vagy ezek után érdeklődni. Az Üzemeltető a hozzáférést azonnal letilthatja, ha egy vagy több Felhasználóról alapos okkal feltételezhető, hogy jogszabályba vagy az ÁSZF-be ütköző tevékenységet folytat, és a szabálysértőket az összes szolgáltatásból kizárhatja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása során animációs célból az üzenetváltásban (chat-elésben) operátorok is részt vesznek részt, akik részvétele elsősorban a folyamatos, kiegyensúlyozott szolgáltatás fenntartását szolgálja. Tudomásul veszi, hogy a fenti okból a Szolgáltatást kiegészítő fényképfelvételek részben illusztrációk, nem feltétlenül az üzenet szerzőjét vagy a megjelölt chat partnert ábrázolják.  Ebből eredően tehát a Felhasználó amiatt, hogy az üzenetet nem az általa elképzelt vagy válaszadóként kiválasztott személytől kapta, vagy az illusztráció nem az üzenet szerzőjét, vagy a partnerként megjelölt személyt ábrázolja, semmiféle igénnyel nem léphet fel az Üzemeltetővel szemben.

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten tudomásul veszi, hogy üzemeltető heti gyakorisággal ún. fogadott SMS-eket küld Felhasználó számára, amely a Szolgáltatással kapcsolatos információkat közvetíti, mint a szolgáltatás szerves része.
A fogadott üzenet a Felhasználó számára díjmentes.

A fenti feltételrendszer, szabályok, valamint a hatályos jogszabályok betartása és betartatása érdekében az Üzemeltető célhoz kötötten - különös tekintettel egy másik Felhasználó vagy operátor által tett panasz esetén - jogosult arra, hogy a Felhasználók által folytatott kommunikációt monitorozza és a szabályok betartását ellenőrizze. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF-nek és a törvényi előírásoknak megfelelő ellenőrzést.

VI./ A Szolgáltatás díja és költségei

1./ A Szolgáltatás díja

A Szolgáltatás mindenkori, a Felhasználók által fizetendő díja a mindenkori aktuális marketing ajánlatban található s a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételével válik az erre vonatkozó szerződés részévé. A feltüntetett díjak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót (bruttó díjak). A Szolgáltatás díjának beszedését a Felhasználóval szerződéses kapcsolatban álló mobiltelefon szolgáltató végzi, amelynek számlájában az emeltdíjas szolgáltatások - így a Szolgáltatás is - külön soron jelennek meg, a mobiltelefon szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint.

A Szolgáltatás aktuális díja mindig az üzenetváltás (chat) megkezdésekor hatályos díj.

A Szolgáltatás díja:

SMS üzenet díja: 508 Ft+áfa/küldött SMS

Hívásdíj: 400 Ft+áfa/perc

Az Üzemeltető illetőleg a Partner jogosult a Szolgáltatás díját megváltoztatni, amelyet azonban az aktuális marketingajánlatban megfelelő módon a Felhasználó tudomására kell hozni.

A Felhasználó a Szolgáltatást oly módon tudja igénybe venni, hogy ha az egyik hirdetésre válaszolni szeretne, először a marketing ajánlatban található kódszót köteles megadni, és azt az általa fogalmazott üzenettel kell elküldenie a szolgáltatás hívószámára. Az üzenet a címzettet csak helyes kódszó és helyes hívószám esetén éri el. A szolgáltatás díját a Felhasználó akkor is köteles megtéríteni, ha rossz kódszót, illetve rossz hívószámot ad meg és üzenete a címzettet nem éri el, mivel a Szolgáltatást ekkor is igénybe veszi.

2. A díjfizetés elmaradása esetén a behajtás során felszámított költségek

Amennyiben a Felhasználó a díjat nem fizeti meg, illetőleg a folyószámla fedezetlensége vagy túlterhelése esetén banki tranzakciós és egyéb díj felszámítására kerül sor, valamint a felszólítások költségei, a behajtás és esetleges egyéb bírósági vagy végrehajtási költségek kizárólag a Felhasználót terhelik. Mindezek költségek mellett az Üzemeltető felszámít egy eljárási díjat, amely fedezi a behajtással kapcsolatos költségeit, melynek összege 10.000 Ft.

3. A ki nem fizetett díjak behajtása harmadik fél által

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esedékes és általa ki nem fizetett díjak behajtása érdekében az Üzemeltető szerződés útján harmadik felet (behajtó céget) bíz meg, akinek a behajtás érdekében a rendelkezésre álló felhasználói adatokat átadja. A behajtást végző gazdasági társaság a felhasználói adatokat kizárólag behajtási célra használhatja fel s az adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

4./ A Szolgáltatás igénybevételének költsége

A Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételének költségei (PC, szoftver, modem, mobiltelefon, stb.) kizárólag a Felhasználót terhelik. Ugyanez vonatkozik a használatból eredő telekommunikációs költségekre (mobiltelefon szolgáltatási díjak) is.

VII./ Szerzői és szomszédos jogok

1./ A Szolgáltatással kapcsolatos tartalmak

Az Üzemeltetőnek a Szolgáltatással kapcsolatban üzemeltetett oldalain megtalálható összes tartalom - beleértve a védjegyeket, egyéb grafikai megoldásokat - az Üzemeltető kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, illetőleg amennyiben az harmadik fél tulajdonában van, a tulajdonos az ilyen tartalmak felhasználását a részére lehetővé tette. A Felhasználó kizárólag arra jogosult, hogy a Szolgáltatás folytán rendelkezésre bocsátott formában abba betekintést nyerjen. Minden egyéb esetre az Üzemeltető fenntartja magának az összes jogot, amely kiterjed így különösen az utánnyomás, az egyéb online-szolgáltatásokon és interneten történő megjelenítés, sokszorosítás illetve adathordozón történő tárolás jogára, amely kizárólag az Üzemeltető előzetes írásos beleegyezésével lehetséges. A példálózó módon felsoroltak alól kivételt képez a - sokszorosítás valamint nyilvánosságra hozatal nélküli - kizárólag magáncélra történő felhasználás. Az Szolgáltatás internetes oldalaira olyan formában történő hivatkozás (link), melyben az oldalak más tartalmakkal együtt jelennek meg a Felhasználó felé (pl. frames), vagy az a benyomás alakul ki, hogy az Üzemeltető oldalai egy harmadik személynek tulajdoníthatóak, az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásához kötöttek.

Az Üzemeltető a tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy minden publikációban a felhasznált grafikák, hanganyagok, videószekvenciák, szövegek és egyéb szellemi alkotások ne járjanak a szerzői jogok csorbulásával, továbbá hogy az általa készített grafikákat, hanganyagokat, videószekvenciákat és szövegeket használja, vagy licencmentes, szabad felhasználású grafikákat, hanganyagokat, videószekvenciákat és szövegeket publikáljon. Ilyen grafikák, hanganyagok, videószekvenciák és szövegek sokszorosítása illetve felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző vagy a szerzői vagyoni jogok kezelőjének kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

2./ Harmadik személyek hivatkozásainak felhasználása a Szolgáltatás nyújtása során

Amennyiben az Üzemeltető Szolgáltatás nyújtása során harmadik vállalkozások hivatkozásait kínálja fel az interneten és ezen vállalkozás szolgáltatásai kerülnek igénybevételre, akkor a szolgáltatás igénybevételével érintett vállalkozás Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata valamint egyéb szerződéses feltételrendszere az érvényes. Ebben az esetben az Üzemeltető csupán egy harmadik vállalkozás értékesítési platformjához biztosít kapcsolatot anélkül, hogy viszonteladóként, vagy közvetlen értékesítőként lépne fel, vagy közvetített szolgáltatást nyújtana. Ennek megfelelően az Üzemeltető nem vállal felelősséget harmadik személy ajánlatainak helyessége, jogszerűsége, teljessége vagy értékarányossága iránt. Nem vizsgálja harmadik személy weboldalainak jogszerűségét akkor sem, ha abban a Szolgáltatásra történik utalás, ebből kifolyólag nem is vállal felelősséget az oldal tartalma iránt.

VIII./ A felelősség kizárása és korlátozása

1./ Felelősség idegen tartalmakért, illetőleg harmadik oldalak hivatkozásaiért

Az Üzemeltető idegen tartalomért, melyeknek csak a használatához biztosít hozzáférést, nem vállal felelősséget. Ugyanakkor fenntartja annak jogát, hogy lefolytassa a szükséges eljárást a jogszabályi előírások alapján, különösen az elektronikus kereskedelemről és az információs szabadságról szóló 2001. évi CVII. tv., valamint az elektronikus távközlésről szóló 2003. évi C. tv. vonatkozó rendelkezései alapján a jogellenes tartalmak használatának zárolása vagy eltávolítása iránt. Ugyanez a szabály vonatkozik azon oldalak tartalmaira is, amelyek a Szolgáltatás, illetőleg az Üzemeltető oldalaira hivatkoznak, amely oldalakért azok tulajdonosai tartoznak felelősséggel.

2./ Felelősség a Szolgáltatás igénybe vételéért

Az Üzemeltető által kínált szolgáltatások és a hozzá tartozó szoftverek használata a Felhasználó saját felelősségére történik. Az esetleges károkért, melyek a szolgáltatások használatából vagy pedig a szolgáltatások használatának lehetetlenségéből adódnak az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik személy irányába, különös tekintettel arra, hogy a szolgáltatás díjának megállapítása, összhangban a Ptk. 314. §-val úgy kerül kialakításra, hogy az ilyen jellegű esetleges károsodásért a felelősségét az Üzemeltető kizárja. A felelősség kizárása vonatkozik a szolgáltatás megszakítására, időszakos kiesésére vagy befejezésére is. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a szolgáltatások keretein belül Felhasználó vagy harmadik személy magatartásáért, olyan tartalmakért vagy kijelentésekért, melyek látogatóktól, Felhasználótól vagy harmadik személytől származnak.

A felelősség kizárása nem vonatkozik az olyan károkra, amelyek az Üzemeltető szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza, amelyért teljes körű felelősséggel tartozik.

IX./ Adatvédelem, adatkezelés

1./ A Felhasználó adatainak kezelése (hozzájárulás az adatkezeléshez)

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele egyben a részéről az adatvédelmi nyilatkozat megadásának is minősül, amelynek birtokában az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtása céljából a Felhasználó által megadott személyes adatokat jogosult kezelni. A kezelés ez esetben tárolást és a Szolgáltatás számára történő feldolgozást jelent, illetőleg az adatoknak a Szolgáltatásban résztvevő, szintén titoktartásra kötelezett Partner részére, illetőleg a díj nemfizetése esetén a behajtó cég részére való átadást jelenti.

2./ A személyes adatok felhasználása üzletszerzés céljából (hozzájárulás üzletszerzési és tájékoztatási cél érdekében)

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Üzemeltető üzletszerzési és tájékoztatási célra (közvélemény- és piackutatás), valamint direkt marketing céljára felhasználja.

Amennyiben a Felhasználó az általa megadott hozzájárulást külön írásbeli nyilatkozatban megtagadja, úgy az Üzemeltető ilyen célra a személyes adatait a továbbiakban nem használhatja fel.

3./ A Felhasználó adatainak speciális felhasználása azok személyes jellege nélkül

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele egy álnév alatt rögzítésre kerül. Ezeket a rögzített anyagokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli, szavatolja, hogy azok harmadik személynek legfeljebb az anonimizálást követően kerülnek átadásra. Az Üzemeltető teljesen anonim, annak személyes jellegétől megfosztott általános vagy egyéb statisztikai adatokat kiadhat harmadik személynek, hogy hirdetéseiket a célcsoportoknak megfelelően (kor, nem és egyéb kategóriák alapján) tudják testre szabni. Az Üzemeltető szavatolja, hogy ilyen esetekben sem ad át a Felhasználó azonosítását lehetővé tevő adatokat.

Az Üzemeltető a Felhasználót SMS-ben vagy e-mail-ben rendszeres időközönként tájékoztathatja a Szolgáltatás tartalmáról és kínálatáról. Az Üzemeltető adattároló alkalmazást (Cookie) használ, hogy a Felhasználóról a Szolgáltatás használata alatt információkat tároljon, mely alapján a Felhasználót kizárólag, mint a marketing szempontból meghatározott célcsoporthoz tartozó személyt kategorizálja. A Felhasználónak lehetőséget biztosít, hogy böngészőjének beállításával ezt az adatkezelési módot megtiltsa.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos információk vagy tartalmak, melyeket Felhasználó a Szolgáltatás igénybe vétele vagy az SMS-chat használata során önként megad, alkalmasak lehetnek a Felhasználó etnikai hovatartozásának, állampolgárságának, vallásának vagy szexuális irányultságának megállapítására. A Felhasználó ezen információk megadásával kifejezetten hozzájárul a megadott adatok feldolgozásához és tárolásához.

4./ Az adatkezelés módja

Az Üzemeltető az adatokat bizalmasan és a Felhasználó kívánságának megfelelően kezeli. Egy a fent leírt kereteken túlmutató személyes adatokra vonatkozó adattárolás és feldolgozás csak a Felhasználó előzetes írásos beleegyezése alapján, vagy ha törvény lehetővé teszi az elektronikus eszközök által nyújtott célirányos ráutaló magatartás útján lehetséges. Az adatok csak addig kerülnek megőrzésre, amíg a felek közötti jogviszony fennáll, illetve a vonatkozó törvényi előírások ezt megkövetelik. Felhasználó a jelen ÁSZF, valamint az ÁSZF mellékletében lévő Adatkezelési szabályzat elfogadásával tájékozódott az adatok tárolásának, feldolgozásának és felhasználásának módjáról, melyek a szolgáltatások gyakorlásához szükségesek, amit tudomásul vesz és magára nézve kötelező érvényűként elfogad. Továbbá Felhasználó hozzájárul, hogy a későbbiekben az Üzemeltető reklámcélú üzenetekkel megkeresse.

X./ A Szerződés időtartama és megszüntetése

A Szerződés a Felhasználó és az Üzemeltető között határozatlan időre jön létre és felmondás útján szűntethető meg bármelyik fél által.

A Szerződést bármely fél indokolás nélkül írásban, vagy e-mail, vagy SMS üzenet küldésével rendes felmondás útján megszüntetheti. A felmondás a másik félhez történő beérkezéssel válik hatályossá. A Szolgáltatás felmondás utáni újabb használata egy újabb szerződéses jogviszonyt hoz létre.

A szerződés megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a Felhasználó adatait az erre vonatkozó igény esetén a nyilvántartásából véglegesen törölni.

XI./ A Szolgáltatás tartalmának módosítása

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás árait és az ide vonatkozó használati feltételeket bármikor megváltoztassa. Ezek a szabályok akkor lépnek életbe, amikor azok a www.nekedmithozajovo.hu weboldalakon publikálásra kerülnek. A Felhasználó a szolgáltatások megjelenést követő további használatával a módosításokat teljes egészében elismeri és elfogadja.

XII./ Záró rendelkezések

Abban az esetben, ha az Üzemeltető tudomására jut a Szerződés megsértése a Felhasználó részéről, illetőleg olyan cselekmény, amely törvénybe ütközik, az Üzemeltető jogosult a vonatkozó törvényi előírások valamint jelen feltételrendszer betartása mellett minden vonatkozó adatot továbbadni a nyomozati szervek, illetve azon személyek felé, akik a jogellenes cselekedet sértettjei, amennyiben ennek a törvényes feltételei fennállnak. Ha a vonatkozó jogszabályok, vagy az adatvédelmi biztos ajánlása az adatátadási folyamat egyes formai és/vagy tartalmi elemeit meghatározzák, akkor az Üzemeltető ennek megfelelően jár el.

A felek a közöttük felmerült vitákat elsősorban békésen kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a peres útra alávetik magukat, hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az elektronikus kereskedelemről és az információs szabadságról szóló 2001. évi CVII. tv., valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2014. május 27.